Fra ” Træk af Egå Sogns historie”   Gården STRANDVANGEN
” !897, gården solgtes til Arkitekt Boye, Århus, der satte den i god stand, idet han ombyggede Stuehuset og fik en særdeles god besætning samt regulerede og beplantede skrænterne langs stranden. Han holdt bestyrer på gården, som sikkert har kostet ham en del at drive i disse år. 

Han solgte i 1907 gården til Niels Nielsen, gift med Nielssine Marie Sørensen ( oldeforældre til Søren Møller Nielsen, Havbakkevej 43, Strandvangsvej 44 ).

Fra gården blev der i årene1935 – 40 solgt i alt 43 byggegrunde langs stranden.”

Fra ” Beretning ved Grundejerforeningen Strandvangens generalforsamling 1954″
Bækudløbet: Dette spørgsmål er nu endelig bragt i orden, således at udløbet efter vort ønske er ført ligeud ved en udgravning af en grøft, der samtidig er afstivet i i den østlige side. Det har straks virket, således at vi nu er fri for de ildelugtende vandhuller langs stranden.

Vandværket: Vandværket er nu en realitet . Vi har fået vand i rørene – dejligt.

Strandvangsvej: Vi havde ganske vist ikke ønsket os så bred og flot en vej, men her kunne vi ikke stampe imod, da vi i så fald ikke ville have opnået statstilskud. Vi forsøgte at at få vejarbejdet påbegyndt ved Havvejen, for så hurtigt som muligt at få rutebilen til at køre omkring Havbakkerne, men det kunne ikke lade sig gøre, da ekspropriationen ikke var i orden og det sidste stykke over Slugten var det vanskeligste, hvorfor der valgtes at gå i gang i plantagen. Hvornår vejen er helt færdig afhænger helt af arbejdskraft.

Grundvurdering: Vi arbejder for tiden med at undersøge muligheden af at få vurderingerne nedsat på grundlag af, at der efter den nye byudviklingsplan er sat den klausul på vores grunde, at der ikke må bygges helårsbebyggelse.”

Fra ” 40 års jubilæet ” blev det oplyst:
Der har i mange år været flintesmede ved Havbakkerne, nærmere bestemt ud for Skabiosevej. Deraf de mange flintesten i området.

Det var hesteslagter Carl Christensen fra Frederiks Allé der købte den første grund ( Havbakkevej 59 / Strandvangsvej 60) og han var drivkraft i udstykningen af øvrige grunde.

I 1945 overtog tyskerne alle sommerhuse ved Havbakkevej til unge marinere og de blev først frigivet i 1946.

I 1945 købte Bagermester Frede Johansen gården Strandvangen. Han udstykkede alle grunde på den nordlige side af Strandvangsvej.